Podmínky ubytování Penzionu Pod Mořským okem

Vážení a milí hosté, vítáme Vás v našem penzionu a dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly provozu.

 

 1. Motorová vozidla je možné parkovat před penzionem na místech k tomu určených. Zaparkované vozidlo nesmí bránit příjezdu a výjezdu ostatních motorových vozidel.
 2. Po příjezdu host předloží provozovateli svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti. Po zaznamenání údajů budou hostovi předány klíče od pokoje, hlavních vchodových dveří do budovy a branky do zahrady, poté bude host ubytován. Host zároveň zaplatí v hotovosti poplatek z pobytu 12 Kč / den, který provozovatel odvádí obci. 
 3. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu provozovatel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 4. V den nástupu na ubytování jsou pokoje k dispozici od 16:00 do 22:00 hodin, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud se host neubytuje nejpozději do 22:00 hodin nebo v předem dohodnutý čas, rezervace pozbývá platnosti a provozovatel penzionu může obsadit pokoj bez náhrady.
 5. Pokud nebyl čas odjezdu v den ukončení pobytu předem sjednán, ukončuje host pobyt nejpozději do 11:00 hodin posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je penzion oprávněn účtovat mu pobyt za další den nebo 250 Kč/10 EUR za pozdní check-out. V případě, že penzion má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v penzionu přítomen, vyhrazuje si penzion právo za účasti dvoučlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl být uklizen a užíván hostem, který si jej rezervoval.
 6. V den ukončení pobytu prosíme, pokoj vykliďte, zamkněte a klíče předejte provozovateli do 11 hodin. Provozovatel provede zběžnou kontrolu pokoje. V případě, že pokoj bude předán s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude hostovi připsána škoda k úhradě v plné výši.
 7. Za ztrátu klíče od pokoje provozovatel účtuje částku 1.000 Kč.
 8. Majetek ubytovaných hostů je pojištěn proti odcizení pouze při překonání překážek, proto vždy zamykejte svůj pokoj, když jej opouštíte. Zabezpečte prosím své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, myslete i na věci odložené v zaparkovaných vozidlech.
 9. Za klenoty, peníze a jiné cennosti penzion odpovídá pouze pokud tyto věci byly převzaty penzionem do úschovy nebo pokud ke škodě na nich došlo jednáním provozovatele penzionu. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v penzionu bez zbytečného odkladu v den, kdy se poškozený o škodě dozvěděl.
 10. Všichni ubytovaní hosté musí dbát o pořádek a čistotu, při vstupu do budovy si očistit obuv. Prosíme hosty, aby v zimních obdobích používali domácí obuv. Bude to příjemnější pro Vás i úklidový personál. V případ zájmu můžeme domácí obuv i zapůjčit.
 11. V pokoji a v prostorách penzionu host nesmí bez souhlasu provozovatele penzionu přemísťovat nábytek a zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 12. Na počátku ubytování přebírá host pokoj bez závadPokud v průběhu pobytu nějaké nastanou, je nutné neprodleně je oznámit provozovateli. Za způsobené škody a chybějící inventář odpovídá host v plném rozsahu a zároveň mu bude vyměřena pokuta dle stavu poškození. V případě, že dojde k poškození vybavení během pobytu, prosíme, vždy vše hlaste bez prodlení, ať provozovatel má možnost opravu zajistit co nejrychleji.
 13. Apartmány a pokoj jsou vybaveny v souladu se standardy ubytovacích zařízení hotelového typu. Pokud potřebujete navíc polštář, ručník, osušku nebo utěrku atd., obraťte se, prosím, na provozovatele penzionu.
 14. Výměna ložního prádla a ručníků se provádí 1x týdně; vysypání koše, doplnění toaletního papíru podle potřeby nebo na požádání při každodenním provozu.
 15. Topná tělesa v pokojích jsou osazena termostatickými hlavicemi / ventily, proto je možné regulovat teplotu v místnostech dle vlastního přání.
 16. Ve všech prostorách penzionu a zvláště v pokojích není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů, apod.).
 17. Přijímání návštěv v pokojích hostů musí být nahlášeno provozovateli penzionu předem.
 18. Penzion zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně jeho převoz do nemocnice. Veškerou následnou lékařskou péči si host hradí sám. Užívání ubytovacích prostorů je povoleno pouze hostům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními, virovými nebo parazitárními nemocemi ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 19. Host je povinen při odchodu z pokoje na delší dobu uzavřít vodovodní uzávěry, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla, zavřít okna pokoje a uzamknout dveře.
 20. Odpadky je nutné dávat pouze do určených nádob na vyhrazených místech.
 21. Snídaně, obědy nebo večeře nejsou nabízeny, ale můžeme doporučit restauraci podle požadavků.
 22. Z bezpečnostních důvodů děti mladší 10 let mají pohyb v prostorách penzionu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.
 23. Psi a jiná zvířata mohou být v penzionu ubytována za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav předložením očkovacího průkazu. Zvířata mohou do budovy penzionu vstupovat jen v čistém stavu, aby nedocházelo ke znečištění prostor a zařízení penzionu. Každý ubytovaný odpovídá za škody způsobené zvířetem, které do budovy vnesl nebo vpustil. Psi se mohou v prostorách penzionu pohybovat pouze na vodítku nebo s náhubkem. Je zakázáno, aby psy běhali volně po penzionu a zahradě nebo zůstávali zavření na pokoji bez dozoru majitele. Prosíme hosty, aby po svých mazlíčcích uklízeli exkrementy a nenechávali je spát na postelích a gaučích. Cena za umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku.
 24. Všechny pokoje a vnitřní prostory penzionu jsou nekuřácké a platí zde přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm, proto v nich, prosím, nekuřte. Kouření je možné pouze ve vyhrazeném venkovním prostoru, na balkónku apartmánu č. 4. a na terase apartmánu č. 7. 
 25. Na pokojích je zakázáno používat svíčky a manipulovat s otevřeným ohněm.
 26. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. Ohlašovny na tel. číslech: TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112, PRVNÍ POMOC 155, HASIČI 150, POLICIE 158. Ruční hasicí přístroje jsou umístěny na chodbě v přízemí a v 1. patře u schodiště.
 27. S ohledem na ostatní hosty a individuální odpočinek dodržujte, prosím, noční klid od 22:00 hodin do 07:00 hodin. Děkujeme, že toto časové rozpětí respektujete.
 28. Hostům není dovoleno brát na pokoje sportovní vybavení, pro jejichž úschovu je k dispozici lyžárna nebo kolárna.
 29. Míčové hry a sporty je možné provozovat pouze ve vyhrazených prostorách na zahradě, aby nebyl rušen klid a bezpečnost ostatních hostů.
 30. Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v hotovosti v souladu s platným ceníkem v den příjezdu, není-li předem sjednáno jinak. Účet je splatný při předložení. Na požádání je možno vystavit fakturu. Ceník poskytovaných služeb je uveden na webových stránkách.
 31. Host je povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že podmínky poruší, má penzion právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.

 

Děkujeme za dodržování ubytovacího řádu a doufáme, že Váš pobyt u nás byl, je a bude vždy příjemný.

 

V Karlovicích dne 11. 11. 2020

Kateřina Benešová & Robert Koblasa, majitelé

Penzion Pod Mořským okem

Penzion Pod Mořským okem

Penzion Pod Mořským okem v v Karlovicích hodnocení